Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A DIAS-ZEUS Travel Utazási Iroda és Kereskedelmi Kft

ügyfelei részére

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).

 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót az Dias Zeus Travel Utazási Iroda és Kereskedelmi Kft. („Adatkezelő”) készítette annak érdekében, hogy a fentebb részletezett adatkezelések kapcsán Ön, mint a Társaság utazási szolgáltatásait igénybe vevő („Érintett”) a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztatást kapjon a személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványairól.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések vonatkozásában a Dias Zeus Travel Kft. adatkezelőnek minősül.

 

DIAS-ZEUS Travel Utazási Iroda és Kereskedelmi Kft

-          székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 5.

-          cégjegyzékszám: 01-09-686.009

-          ügyvezető: Nanakos Georgios

-          adószám: 11428400-2-42

-          postai cím: 1075 Budapest, Károly körút 5.

-          e-mail cím: info@diaszeustravel.hu

-          honlap cím: www.diaszeustravel.hu

-          telefonszám: 1 / 413-2660

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 3.1 Érdeklődés szolgáltatás iránt, és egyedi ajánlatkérés honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 

Érintett személyes adatok kategóriái

Az adatkezelés célja

Jogalap

név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Az Érintett beazonosítása, illetve az Érintettel kapcsolattartás, az érdeklődésének pontosítása, személyre szabott tanácsadás.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján, az Érintett hozzájárulása.

 Időtartam: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait, amennyibe nem kíván az Adatkezelővel szerződést kötni, legkésőbb 30 napon belül törli.

 3.2 Hírlevélre feliratkozás - (honlapunkon a feliratkozó oldalon, ajánlatkérés során, rendelés során, ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben), egyéb DM tevékenység

 

Érintett személyes adatok kategóriái

Az adatkezelés célja

Jogalap

név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Az Érintett beazonosítása, az Érintettel kapcsolattartás, az érdeklődésének megfelelő ajánlatok küldése.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján, az Érintett hozzájárulása.

 Időtartam: Az Adatkezelő az Önt személyes adatait a hírlevélről történő leiratkozást követően legkésőbb 30 napon belül törli.

 3.3 Utazási szerződéskötés

Érintett személyes adatok kategóriái

Az adatkezelés célja

Jogalap

név, titulus; születési adatok, úti okmányok fajtája és száma, lakcím, telefonszámok, e-mail címek, aláírás

Az Érintett beazonosítása, szerződés megkötése, kapcsolattartás.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján, a szerződés teljesítése.

 Időtartam: Az Ön személyes adatait a polgári jogi elévülési idővel összhangban (öt évig) őrizzük meg.

 3.4 Repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése - cégünk jelenleg nem értékesít az utazással kapcsolatos menetjegyeket.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

 4.1 Adatfeldolgozók

 Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe. Amennyiben ez megváltozik, az Adatkezelő erről értesíti az Érintetteket.

4.2 További, harmadik fél címzettek

 Az Adatkezelő az érintett adatait az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik feleknek (hotel, szállásadók,biztosító társaság, a cég könyvelését végző gazdasági társaság és az informatikai szolgáltató cég, illetve), más utazásszervezőknek (ha az szolgáltatást másik szervező biztosítja) is továbbítja, ezen kívül az Adatkezelő, amennyiben erre őt jogszabály kötelezi, vagy a felügyeleti hatóság kéri, akkor a jogszabályban előírt hatóságnak megküldi.

 

5. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

 

 

 1. ÉRINTETTI JOGOK

Az Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán Ön részére az alábbi jogokat biztosítja:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

6.1.      Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

6.2.      Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapuló kötelezettségét teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.

6.3.      Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

6.4.      Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Adatkezelőnek már

nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

6.5.      Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, aki a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

6.6.      Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az 1075 Budapest, Károly körút 5. címen, továbbá az info@diaszeustravel.hu e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Hozzájárulásának visszavonása kizárólag jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelésre terjed ki. Hozzájárulását a fenti postai címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

 

 1. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

- postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

- cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

- telefonszám: +36 (1) 391-1400

- fax: +36 (1) 391-1410

- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

- honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

 

Tájékoztatjuk arról is, hogy abban az esetben, ha adatkezelési szabályzatunk, és ennek alapján tájékoztatónk a jövőben megváltozna, akkor arról haladéktalanul értesítjük ügyfeleinket a honlapunkon közzétett közleménnyel.

 

 

Budapest, 2018.05.25.

 

 

 

                                                                  Dias-Zeusz Travel Utazási Iroda és Kereskedelmi Kft